تعبیر خواب بوزینه

به گزارش مجله نازلارا، با تعبیر خواب بوزینه، تعبیر خواب جنگ با بوزینه، تعبیر خواب بوزینه مرده، تعبیر خواب کشتن بوزینه و تعبیر خواب بوزینه ماده همراه ما باشید.

تعبیر خواب بوزینه

سرویس سرگرمی - دیدن بوزینه و یا میمون در خواب بیانگر روبرو شدن با دشمنی فریب کار و مکار است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بوزینه

محمدبن سیرین گوید: بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب گردد و او را قهر کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بوزینه در خواب های ما نماینده انواع بوزینه ها است غیر از گوریل و اورانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می نماید بخصوص با بیننده خواب.

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن بوزینه در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می نمایند.
  • اگر دختری خواب بوزینه ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

تعبیر خواب جنگ با بوزینه

ابن سیرین: اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار گردد و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

تعبیر خواب کشتن بوزینه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند.

جابرمغربی گوید: اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار گردد و زود شفا یابد.

تعبیر خواب بوزینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می نماید. چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید.
  • اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می نماید و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.
  • اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید. چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.
  • اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می نماید و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید.
  • اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید.

تعبیر خواب بوزینه ماده

مطیعی تهرانی: بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید.

تعبیر خواب غذا دادن به بوزینه

آنلی بیتون: اگر زنی در خواب به بوزینه غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد نمود.

مطیعی تهرانی: با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است عظیم در ردیف گناهان کبیره.

تعبیر خواب بوزینه مرده

آنلی بیتون می گوید: دیدن بوزینه مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد.

منبع: setare.com
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: nazlara.ir شناسه مطلب: 666

به "تعبیر خواب بوزینه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بوزینه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید