اعلام آرای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال

به گزارش مجله نازلارا، آرای کمیته معین شرایط فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده های مطروحه صادر شد.

اعلام آرای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگاران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از اسماعیل شریفات بازیکن تیم آلومینیوم اراک در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای اسماعیل شریفات بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون و 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از ایمان باصفا بازیکن تیم ماشین سازی تبریز در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای ایمان باصفا بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون و 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از میثم دورقی بازیکن تیم خوشه طلایی ساوه در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای میثم دورقی بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون و 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از محمود باقری بازیکن تیم استقلال تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای محمود باقری بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون و 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از کوروش چاپی پور بازیکن تیم اترک بجنورد در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای کوروش چاپی پور بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 25 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 545 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از مهدی پاشازاده در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای مهدی پاشازاده، بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 2 میلیون و 180 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از سجاد مشکل پور بازیکن تیم خوشه طلایی ساوه در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای سجاد مشکل پور بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون و 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از امیر صادقی پناه مدیر رسانه ای باشگاه پیکان در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای امیر صادقی پناه بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون و 308 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت امیر توپچی از باشگاه تراکتور صادر در رابطه با مطالبه وجه صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1 میلیون و 308 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد.

2- کمیته تعیین شرایط بازیکنان نسبت به دعوای خواهان به میزان 60 میلیون ریال قرار رد دعوا صادر می کند.

3- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

محکوم علیه موظف است پس از قطعیت دادنامه، نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در صورتی که ظرف مهلت 10 روز پس از قطعیت، نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نکند، در اجرای بند 4 ماده 13 آیین نامه جابجایی به پرداخت جریمه (25 درصد محکوم به) در حق فدراسیون فوتبال و هم ممنوعیت از ثبت بازیکن تازه (اعم از داخلی یا بین المللی) برای دو دوره کامل و متوالی ثبت جابجایی، محکوم است. در صورت استمرار عدم پرداخت، پرونده در اجرای قسمت ب بند 2 ماده 89 آیین نامه انضباطی، جهت اعمال کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر (حسب مورد) به کمیته انضباطی ارسال می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت محکوم به، ممنوعیت مزبور با اعلام کمیت شرایط بازیکنان مرتفع می گردد.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال خراسان شمالی از میلاد محمدی بازیکن تیم مس نوین کرمان در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای میلادمحمدی بر طبق بند 7 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 25 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال خراسان شمالی به انضمام 545 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال خراسان شمالی از میلاد جهان منش بازیکن تیم علم و ادب تبریز در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای میلاد جهان منش بر طبق بند 7 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 25 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال خراسان شمالی به انضمام 545 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از حسین مالکی بازیکن تیم سایپا تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای حسین مالکی بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیات فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از فریبرز گرامی بازیکن تیم سایپا تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای فریبرز گرامی بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال بوشهر از مسعود پورمحمد بازیکن تیم سایپا تهران در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای مسعود پورمحمد بر طبق بند 1 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 1 میلیون 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند 1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

رای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال درباره شکایت هیئت فوتبال خراسان شمالی از مصدق دریس بازیکن تیم گل ریحان البرز در رابطه با عدم پرداخت حقوق ناشی از خروج از استان صادر شد.

رای صادره به شرح زیر است:

1- آقای مصدق دریس بر طبق بند 7 بخشنامه 261، 96، 284، 29 مورخه 1396، 03، 07 در خصوص هزینه خروج از استان، محکوم به پرداخت مبلغ 25 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق هیئت فوتبال بوشهر به انضمام 545 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال می گردد.

2- در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات با مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات جابجایی و تعیین شرایط بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

رای صادره مستند به بند1 ماده 14 آیین دادرسی کمیته شرایط بازیکنان قطعی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 1 دی 1400 بروزرسانی: 1 دی 1400 گردآورنده: nazlara.ir شناسه مطلب: 1335

به "اعلام آرای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام آرای کمیته تعیین شرایط فدراسیون فوتبال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید